DR. SELAHATTİN TULUNAY

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca,Dr.Selahattin Tulunay Muayenehanesi’ne başvuran hasta ve hasta yakınlarına ait Kişisel Verilerinişlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olup,(“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin işlenmesi ve ilgili hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmekistiyoruz.İlgili kişilerin Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması Dr.Selahattin Tulunay’ın önceliklihedeflerindendir. Bu nedenle, ilgili kişilerin Kişisel Verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilerehukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin veya sızıntının engellenmesi amacıyla,yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri Dr.Selahattin Tulunay tarafındanalınmaktadır.

I- Veri Sorumlusu

Dr.Selahattin Tulunay, “Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 119B Şişli/İSTANBUL” adresinde bulunanmuayenehanesinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar,iletişim, kimlik, mesleki deneyim, müşteri işlem ve sağlık verilerinden oluşan kişisel verileriniz KVKKkapsamında veri sorumlusu olarak işlenmektedir.

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz KVKK m.4’de ön görülen temelilkelere uygun olarak, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçlarıdoğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygunşekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şeffaflık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncelşekilde, veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirleralınarak; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin YürütülmesiFiziksel Mekân Güvenliğinin Temini İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiReklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin TeminiYetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesiamaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum vekuruluşlarıyla; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesine ilişkin maliye mevzuatından kaynaklıyükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla mali müşavirimiz ile; açık rızanıza bağlı olarak reklam /kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesiamaçlarıyla web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılacaktır.

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,kanunlarda öngörülmesi ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebeplerinedayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda eldeedilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, fatura düzenlenmesi vb yollarile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimiaracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisialeyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesinitalep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğgereğince;a-)“Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 119B Şişli/İSTANBUL” adresindeki muayenehaneye bizzatgelerek,b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olaraknoter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle“[email protected]” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’unbelirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olaraksonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulutarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücretalınabilir.

× Whatsapp